.Matin co

Matin Energy Development Company

شرکت توسعه انرژی متین با هدف ارتقاء توانایی های مدیریتی و مهندسی و جذب سرمایه بخش خصوصی در جهت توسعه و اجرای طرح های زیر بنایی از جمله انواع پروژه های صنعتی، انرژی و نیروگاهی، در بخش های دولتی و خصوصی (BOT و BOO) فعالیت می کند.

اهم فعالیت ها و خدمات شرکت عبارتند از :

1- انجام خدمات مدیریت طرح (MC)

2- انجام خدمات طراحی و مهندسی پروژه ها شامل :

  • طراحی و مهندسی عمومی (Overall Engineering)
  • طراحی مفهومی (Conceptual Design)
  • طراحی پایه (Basic Design)
  • طراحی تفصیلی (Detail Design)

3- انجام خدمات مشاوره مهندسی شامل

  • مطالعات فنی و اقتصادی و تهیه گزارشات امکان سنجی (Feasibility Study)
  • تهیه طرح های کسب و کار (Preparing Business Plans)
  • نظارت عالیه (Oversite Consulting)
  • نظارت کارگاهی (supervision)

4- جذب سرمایه و مدیریت سرمایه گذاری در اجرای پروژه های مرتبط