.Matin co

Matin Energy Development Company

شروع تعمیرات اساسی واحد G12 نیروگاه جهرم 

تعمیرات اساسی واحد G12 نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه انرژی متین، طبق برنامه ریزی های انجام شده، تعمیرات اساسی واحد مذکور از تاریخ 11/10/95 با استقرار کارشناسان و پرسنل پیمانکار در محل نیروگاه آغاز گردید.

شروع تعمیرات اساسی واحد G12 نیروگاه جهرم