.Matin co

Matin Energy Development Company

  • ·پایان تعمیرات اساسی واحد G13 نیروگاه جهرم

تعمیرات اساسی واحد سوم گاز  (G13) نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم که از تاریخ 11/10/95 آغاز شده بود، پس از انجام فعالیت های تعمیراتی مربوطه و رفع اشکالات واحد توسط پیمانکار، در تاریخ 11/02/96 راه اندازی و با شبکه سنکرون گردید.  

3