.Matin co

Matin Energy Development Company

با انجام عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم و پایان یافتن فعالیت های اصلی پروژه، طرح مذکور در تاریخ 96/03/02 به صورت آزمایشی راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه انرژی متین که مدیریت طرح این نیروگاه را بر عهده دارد، هم اکنون آب مورد نیاز نیروگاه از دو حلقه چاه آب حفر شده در فاصله 15 کیلومتری و به واسطه این مسیر آبرسانی تامین میگردد.