.Matin co

Matin Energy Development Company

 اجرای سامانه IGV+  بر روی واحدهای گازی سیکل نیروگاه جهرم

سامانه IGV+ بر روی واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه انرژی متین، پس از اجرای سیستم IGV+ در تیر ماه 96، بهره برداری آزمایشی از این سیستم از تاریخ 96/04/22 آغاز شده است.

با توجه به توصیه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به استفاده از این سامانه، اقدامات لازم به منظور اجرای سیستم مذکور بر روی واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم توسط مالک نیروگاه (شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم) انجام شد.

سامانه IGV+ با اعمال تغییراتی در پره های کمپرسور واحدهای گازی نیروگاه، باعث افزایش میزان تولید واحد می­گردد.
بر اساس این گزارش، پس از اجرای سیستم +
IGV، مقدار 28 مگاوات به قدرت تولید برق نیروگاه اضافه شده است.