.Matin co

Matin Energy Development Company

رديف نوع پروژه نام پروژه مشخصات پروژه كارفرما

مدت

قرارداد

تاريخ شروع وضعيت پروژه
1 مدیریت طرح نیروگاه جهرم مديريت طرح احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی 1444مگاواتی بانکهای سپه، تجارت و ...
36ماه 94 در دست اجرا
2 نیروگاه خرم آباد مديريت طرح دوره پیشبرد بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی968   مگاواتی BOO شرکت مولد نیروی خرم آباد 12ماه 92 خاتمه يافته
3 نیروگاه هرمز

مدیریت طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 235 مگاواتی BOOهرمز

سرمایه گذاری غدیر 30 ماه 92 در دست اجرا
4 نیروگاه خرم آباد مدیریت طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتي BOO شرکت مولد نیروی خرم آباد 3 سال 91 در دست اجرا
5 نیروگاه دامغان مدیریت طرح احداث نیروگاه بادی 100 مگاواتی شرکت مولد نیروی نسیم سینا 48 ماه 89 در دست اجرا
6 نيروگاه تهران 2 مدیریت طرح احداث نيروگاه سيكل تركيبي 500 مگاواتي BOO شرکت انرژی تابان پویا 60 ماه 88 در دست اجرا
7 نيروگاه جنوب فارس مدیریت طرح احداث نيروگاه سيكل تركيبي 1000 مگاواتي BOO شرکت انرژی تابان پویا 60 ماه 87 در دست اجرا
8 آب شیرین کن بندرعباس مدیریت طرح دوره پیشبرد و مقدماتی آب شیرین کن 100 هزار متر مکعب در روز BOT شرکت آب و فاضلاب هرمزگان 14 ماه 87 خاتمه يافته
9 نيروگاه ساوه مدیریت طرح دوره پیشبرد نيروگاه سيكل تركيبي 500 مگاواتي BOO گروه صنعتي صفا 12 ماه 87 خاتمه يافته
10 نيروگاه يزد مدیریت طرح دوره پیشبرد نيروگاه سيكل تركيبي 1000 مگاواتي BOO شركت سرمايه گذاري ايران 24 ماه 86 خاتمه یافته