.Matin co

Matin Energy Development Company

پروژه‌هاي شركت در زمينه مديريت طرح ( MC ) پروژه‌ها و طرحهاي نيروگاهي و صنعتی
ردیف نام پروژه مشخصات پروژه كارفرما مدت قرارداد تاريخ شروع وضعيت پروژه
1 نيروگاه يزد مدیریت طرح دوره پیشبرد نيروگاه سيكل تركيبي 1000 مگاواتي BOO شركت سرمايه گذاري ايران 24 ماه 86 خاتمه یافته
2 نيروگاه ساوه مدیریت طرح دوره پیشبرد نيروگاه سيكل تركيبي 500 مگاواتي BOO گروه صنعتي صفا 12 ماه 87 خاتمه يافته
3 آب شیرین کن بندرعباس مدیریت طرح دوره پیشبرد و مقدماتی آب شیرین کن 100 هزار متر مکعب در روز BOT شرکت آب و فاضلاب هرمزگان 14 ماه 87 خاتمه يافته
4 نيروگاه جنوب فارس مدیریت طرح احداث نيروگاه سيكل تركيبي 1000 مگاواتي BOO شرکت انرژی تابان پویا 60 ماه 87 در دست اجرا
5 نيروگاه تهران 2 مدیریت طرح احداث نيروگاه سيكل تركيبي 500 مگاواتي BOO شرکت انرژی تابان پویا 60 ماه 88 در دست اجرا
6 نیروگاه دامغان مدیریت طرح احداث نیروگاه بادی 100 مگاواتی شرکت مولد نیروی نسیم سینا 48 ماه 89 در دست اجرا
7 نیروگاه خرم آباد مدیریت طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتي BOO شرکت مولد نیروی خرم آباد 3 سال 91 در دست اجرا
8 نیروگاه هرمز مدیریت طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 235 مگاواتی BOO سرمایه گذاری غدیر 30 ماه 92 در دست اجرا
9 نیروگاه خرم آباد مديريت طرح دوره پیشبرد بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی968 مگاواتی BOO شرکت مولد نیروی خرم آباد 12ماه 94 در دست اجرا
10 نیروگاه جهرم مديريت طرح احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی 1444مگاواتی بانکهای سپه، تجارت و ... 36ماه 94 در دست اجرا
پروژه‌هاي شركت در زمينه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پروژه‌ها و طرحهاي نيروگاهي و صنعتی
ردیف نام پروژه مشخصات پروژه كارفرما مدت قرارداد تاريخ شروع وضعيت پروژه
11 نیروگاه کیش طراحی پایه نیروگاه تولید همزمان (Co-Generation) برق و آب شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت 10 ماه 86 خاتمه يافته
12 نیروگاه کیش مشاوره ارزیابی و فروش نيروگاه گازی 954 مگاواتی سازمان توسعه برق ايران 9 ماه 87 خاتمه يافته
13 30 نیروگاه سیکل ترکیبی طراحی نیروگاههای سیکل ترکیبی کوچک سازمان توسعه برق ایران 6 ماه 88 خاتمه يافته
14 نيروگاه جنوب فارس خدمات مهندسی دوره پیشبرد نيروگاه سیکل ترکیبی 1000 مگاواتي BOO شرکت انرژی تابان پویا 2 سال 88 خاتمه يافته
15 نیروگاه خرم آباد ارائه خدمات مشاوره فنی و حقوقی شرکت مولد نیروی خرم آباد 6 ماه 89 خاتمه يافته
16 نیروگاه علی آباد خدمات مشاوره برای انتخاب پیمانکار و انعقادقرارداد بهره برداری و تعمیرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا) 15 ماه 89 خاتمه يافته
17 نيروگاه دامغان خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی نيروگاه بادي 100 مگاواتي شرکت مولد نیروی نسیم سینا 48 ماه 89 خاتمه يافته
18 تبدیل نیروگاههای گازی به
سیکل ترکیبی
مطالعه و طراحی تبدیل نیروگاههای موجود گازی به سیکل ترکیبی سازمان توسعه برق ایران 15 ماه 90 خاتمه يافته
19 نیروگاه بهبهان مشاوره فنی و قراردادی دروه پیشبردنیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO سازمان توسعه برق ایران 23ماه 90 خاتمه يافته
20 نیروگاه خمین مشاوره فنی و قراردادی دروه پیشبرد نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO سازمان توسعه برق ایران 23ماه 90 خاتمه يافته
21 نیروگاه زاهدان مشاوره فنی و قراردادی دروه پیشبرد نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO سازمان توسعه برق ایران 23 ماه 90 خاتمه يافته
22 نیروگاه زنجان 4 (اشراق) مشاوره فنی و قراردادی دروه پیشبرد نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO سازمان توسعه برق ایران 23 ماه 90 خاتمه يافته
23 نیروگاه رفسنجان مشاوره فنی و قراردادی دروه پیشبرد نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO سازمان توسعه برق ایران 23 ماه 90 خاتمه يافته
24 نیروگاه سبزوار مشاوره فنی و قراردادی دروه پیشبرد نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO سازمان توسعه برق ایران 23 ماه 90 خاتمه يافته
25 نیروگاه هریس مشاوره فنی و قراردادی دروه پیشبرد نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO سازمان توسعه برق ایران 23 ماه 90 خاتمه يافته
26 نیروگاه رامین طراحی و پایش سوخت و اندازه گیری آنلاین راندمان واحدهای نیروگاه سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) 9 ماه 91 خاتمه يافته
27 نیروگاه سیکل ترکیبی فارس تحویل و نظارت بر بهره برداری و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی 1035 مگاواتی شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس (وابسته به بانک تجارت) 26 ماه 91 خاتمه یافته
28 نیروگاه ماهشهر نظارت کارگاهی نیروگاه گازی 648 مگاواتی سازمان توسعه برق ايران 48 ماه 88 در دست اجرا
29 نيروگاه تهران 2 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی نيروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتي شرکت انرژی تابان پویا 60 ماه 88 در دست اجرا
30 نيروگاه جنوب فارس خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی نيروگاه سیکل ترکیبی 1000 مگاواتي BOO شرکت انرژی تابان پویا 54 ماه 90 در دست اجرا
31 نیروگاه خرم آباد خدمات مهندسی دوره پیشبرد بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد شرکت مولد نیروی خرم آباد 12 ماه 92 در دست اجرا
32 نیروگاه علی آباد خدمات مهندسی دوره پیشبرد بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی علی آباد شرکت تولید برق آذرخش (وابسته به بنیاد مستضعفان و شرکت مپنا) 12 ماه 93 در دست اجرا
33 نیروگاه سیکل ترکیبی فارس نظارت بر بهره برداری و تعمیرات و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی 1035 مگاواتی شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس (وابسته به بانک تجارت) 12 ماه 94 دردست اجرا
34 نیروگاه تولید همزمان برق وآب (Co-Generation)قشم خدمات مهندسی دوره پیشبرد نیروگاه
سیکل ترکیبی 500 مگاواتی و آب شیرین کن به ظرفیت 100,000 مترمکعب در روز

شرکت برق و انرژی غدیر(وابسته به شرکت سرمایه گذاری غدیر) 12 93 در دست اجرا
35 نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم تحویل و نظارت بر بهره برداری و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی 1434 مگاواتی جهرم شرکت مولد نیروی جهرم(وابسته به بانکهای سپه، تجارت، ملت و پست بانک) 16ماه 93 در دست اجرا
36 کارخانه آلومینیوم المهدی طراحی و مطالعه کاهش توان رآکتیو و اصلاح کیفیت برق مصرفی کارخانه شرکت آلومینیوم المهدی 4ماه 94 در دست اجرا
37 مشاوره فنی و قراردادی صبا خدمات مطالعاتی و مشاوره برای تنظیم قرارداد تیپ بهره برداری و تعمیرات نیروگاه ها

شرکت Q & M

صبا وابسته به بنیاد مستضعفان

3ماه 95 در دست اجرا
پروژه‌هاي شركت در زمينه خدمات مشاوره و مطالعاتی پروژه‌ها و طرحهاي نيروگاهي و صنعتی
رديف نام پروژه مشخصات پروژه كارفرما مدت قرارداد تاريخ شروع وضعيت پروژه
38 مطالعه نيروگاه هاي بادي در كشور مطالعات توجيهي و تهيه Business Plan بكارگيري انرژي هاي نو ونيروگاه هاي بادي گروه صنعتي سديد 6 ماه 86 خاتمه يافته
39 نيروگاه حداده مطالعات امکان سنجی نيروگاه بادي 200 مگاواتي شرکت فراب 12 ماه 87 خاتمه يافته
40 فرودگاه بین المللی امام خمینی خدمات مهندسی و مشاوره برای قرارداد BOT سرمایه گذاری در پایانه دوم فرودگاه امام خمینی شرکت سرمایه گذاری مهرگان 12 ماه 87 خاتمه يافته
41 نيروگاه خرم آباد مطالعه امكان سنجي و توجیه فنی و اقتصادی شركت مولد نيروي خرم آباد 6 ماه 87 خاتمه يافته
42 مطالعات سرمایه گذاری خدمات مشاوره و مطالعه سرمایه گذاری در بازار انرژی ایران شرکت سرمایه گذاری مهرگان 6 ماه 87 خاتمه يافته
43 کارخانه لکوموتیو و واگن مترو مطالعات امکان سنجی احداث کارخانه شرکت مپنا 8 ماه 88 خاتمه يافته
44 نیروگاه سیمان تهران مطالعه و طراحی احداث نیروگاه اختصاصی مجتمع سیمان بصورت بازیافت حرارت (WHRSG) شرکت سیمان تهران 2 سال 88 خاتمه يافته
45 مطالعات سرمایه گذاری تهیه گزارش مطالعاتی سرمایه گذاری در طرح های نیروگاهی و تهیه Business Plan سرمایه گذاری بیمه ایران 6 ماه 88 خاتمه يافته
46 نيروگاه دامغان مطالعات امکان سنجی احداث نيروگاه 100 مگاواتي مولد نیروی نسیم سینا 1 سال 89 hold
47 خدمات مشاوره سرمایه گذاری خدمات مشاوره و تهیه Business plan سرمایه گذاری در صنعت تولید برق و انواع نیروگاه ها شرکت سرمایه گذاری امید 3 ماه 89 خاتمه يافته
48 نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب فارس مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی شرکت انرژی تابان پویا 6ماه 87 خاتمه يافته
49 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری ایران 5ماه 87 خاتمه يافته
50 نیروگاه سیکل ترکیبی ساوه مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی گروه صنعتی صفا 5ماه 87 خاتمه يافته
51 نیروگاه بادی 100 مگاواتی منجیل مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری متین 6ماه 87 خاتمه يافته
52 نیروگاه سیکل ترکیبی تهران 2 مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی شرکت انرژی تابان پویا 4ماه 88 خاتمه يافته